Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Hmyzohraní

16.09.2021, 12:13
| Knihovna

PČR - kybernetická kriminalita

17.08.2021, 12:57
| Informace obecního úřadu

360° panoramatické fotografie obce Lomnice a vybraných částí obce

11.07.2021, 17:01
| Informace obecního úřadu
Na webových stránkách obce jsou nově k dispozici 360° panoramatické fotografie obce Lomnice ve vysokém rozlišení - v sekci "Obce Lomnice" (hlavní menu) a poté v menu "Panorama obce". Přímý odkaz je zde.

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

11.05.2021, 10:52
| Informace obecního úřadu
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a případně nalezení nesouladu jeho odstranění.
Revizi provádějí zástupci katastrálního úřadu pochůzkou v terénu a revidují skutečný stav se stavem katastru.
Revize se provádí za součinnosti obce, orgánů veřejné moci a podle potřeby i jednotlivých vlastníků a jiných oprávněných osob. Ačkoliv přítomnost vlastníka při revizi není v mnoha případech nezbytně nutná, je často žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při osobním jednání s katastrálním úřadem může uvedené nesoulady a způsob jejich odstranění konkrétně projednat a informovat se o možnostech nápravy. Rovněž je třeba součinnosti vlastníka, pokud je nezbytné ke zjištění skutečného stavu zajistit vstup zaměstnance katastrálního úřadu pověřeného prováděním revize na předmětný pozemek.

Podrobné informace naleznete na webu Kata...

Pravidla - likvidace odpadů - přísný zákaz tvoření hromádek

02.03.2021, 13:58
| Informace obecního úřadu
objednávku na vývoz odpadu naleznete ke stažení zde:
https://www.obeclomnice.cz/cs/formulare-ke-stazeni/

Likvidace odpadu – občanů obce Lomnice (nevztahuje se na firmy)
Vzhledem ke změně legislativy, především zákona o odpadech, kdy již není přípustné, aby náklady na likvidaci odpadu byly hrazeny z rozpočtu obce, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že Obec Lomnice již nemůže nést na své náklady likvidaci odpadu občanů, ale přesto Vám může pomoci s jeho dopravou na skládku, která se nachází v katastrálním území Vintířov (SUAS – skládková s.r.o.).
Obvyklé množství odpadu může občan odvézt na sběrný dvůr. ...

BMW - PROSBA

03.08.2020, 17:24
| Obec Lomnice
Vážení sousedé,
 
Dovolte nám Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště BMW Group Vývojového Centra. ...

uzavření lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle

06.10.2021, 11:02
| Informace obecního úřadu
Informace obecního úřadu Staré Sedlo:  dnem 01.11.2021 bude uzavřena lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle, která napojuje cyklotrasu č. 2030 na národní cyklotrasu č. 6, je tedy důležitou spojnicí cyklostezek. Jelikož je hojně využívanou spojnicí turisty i cyklisty, je z hlediska bezpečnosti nutností ji nahradit novou.
V rámci nové výstavby lávky proběhne i zhotovení přeložky vodovodu pro naši obec, proto i z tohoto důvodu by výstavba měla probíhat od října 2021 do srpna 2022.

Oprava části komunikace Dvořákova ulice v roce 2021

16.08.2021, 16:45
| Projekty
Ještě letos proběhne v obci oprava části komunikace v Dvořákově ulici, která je ve špatném technickém stavu. Tento projekt pod názvem Oprava části komunikace Dvořákova ulice v roce 2021 bude částečně hrazen z dotace Karlovarského kraje a dále z rozpočtu obce. 

   www.kr-karlovarsky.cz