Obecní úřad

Veřejné zakázky a projekty


Veřejné zakázky

Obecní úřad Lomnice

se sídlem: Kraslická 44, 356 01 Lomnice
jejímž jménem jedná: Miloslav Matoušek, starosta obce
IČ: 00259497
DIČ: CZ00259497
(dále jen jako zadavatel)

V zájmu dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru vhodných dodavatelů služeb a uchazečů o přidělení zakázky se společnost rozhodla zveřejňovat na svých www stránkách: http://www.obeclomnice.cz i informace o výběrových řízeních na zakázky nad 250 tisíc Kč bez DPH zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, tak aby byly dodrženy zásady postupu dle §6 cit.zákona.

Tato forma zadávání a výběru a následné realizace uvedených zakázek slouží k výběru vhodných uchazečů postupem za cenu obvyklou v místě plnění, nejde o veřejnou soutěž podle § 847 a násled. Zákona č. 40/1991 Sb., občanský zákoník v platném znění, ani o obchodní veřejnou soutěž podle § 281 a násled. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

I. Obecné podmínky účasti ve výběrových řízeních na zakázky:

 1. Zaslání nabídky uchazeče do výběrového řízení na adresu zadavatele v uvedeném termínu a splnění základních a dalších kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem je podmínkou účasti ve výběrovém řízení.
 2. Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
  • právo kdykoli zrušit jednotlivé výběrové řízení,
  • právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů ani jinou osobou,
  • právo jednat o smluvních podmínkách s uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny,
  • právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s úhradou svých závazků vůči zadavateli,
  • právo nevybrat ani jednoho z uchazečů,
  • právo měnit zadání výběrových řízení.
 3. Realizace zakázek se uskutečňuje za úplatu na základě písemných smluv uzavíraných s vybranými uchazeči.
 4. K přijetí nabídky (návrhu smlouvy) podepsané vybraným uchazečem dochází uzavřením smlouvy, tím se rozumí okamžik doručení smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vybranému uchazeči. Ostatní právní úkony jiných osob zadavatele nemají povahu přijetí nabídky (návrhu smlouvy) uchazeče a nezavazují zadavatele k žádnému plnění.
 5. Pokud není v zadávací dokumentaci k určité zakázce uvedeno jinak, nemají uchazeči právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek.zadavateli. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

II. Obecné požadavky na kvalifikaci uchazečů:

 1. Uchazeč musí doložit svojí kvalifikaci, která spočívá v doložení základních a dalších kvalifikačních kritérií, která mohou být specifikována individuálně pro každou zakázku co do rozsahu a formy předložení.
 2. V případě, že uchazečem doložené dokumenty o splnění základních a dalších kvalifikačních kritérií budou obsahovat nepravdivé údaje nebo v případě podání nepravdivých prohlášení, bude takový uchazeč okamžitě vyloučen z účasti na daném výběrovém řízení.
 3. Zadavatel je oprávněn vedle vyžádání referencí nebo jiných dokladů o realizaci zakázky obdobného charakteru podmínit zadání zakázky přímým předvedením nebo demonstrací předmětu zakázky u jiného uživatele.

Stránka aktualizována: 20.02.2022

III. Aktuální veřejné zakázky:

Žádná položka nenalezena.