Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Oficiální název:

Obec Lomnice

IČ:

00259497

DIČ:

CZ00259497

Důvod a způsob založení:

Obec Lomnice byla založena podle ustanovení § 3 odst.4) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura:

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Miloslava Matouška, kterému jsou podřízeni:

 • Jitka Půtová, vedoucí ekonom
 • Karel Lídl, vedoucí technického úseku

Zastupitelstvo a složení výborů a komisí

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010.
Další informace jsou k dispozici v sekci Složení zastupitelstva obce a Jednací řády a činnosti.

Kontaktní spojení:

Přehled kontaktů je k dispozici v sekci Kontakty.

Platby na účet úřadu:

Platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu, nebo je uhradit v hotovosti.

Číslo účtu vedeného u České spořitelny, a.s.: 862164359/0800

Platby v hotovosti lze uskutečnit v úředních hodinách obce.

Rozpočet:

K dispozici ke stažení/prohlédnutí k sekci: Centrum dokumentů.

Žádosti o informace:

Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty

 • odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) - 7 dnů
 • výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3 písm. a) - 7 dnů
 • informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3 písm. b) - 3 dny
 • poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3 písm. c) - 15 dnů
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3 písm. a) - 30 dnů
 • lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 • postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat

 • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí uvádět důvod, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Pokud orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce).
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 60,- Kč
výtisk z tiskárny počítače (formát A4) 1,50 Kč
fotokopie existujícího dokumentu oboustranná (A4) 3 Kč

Příjem žádosti a další podání:

Jednotlivá podání je možné učinit:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

Řešení životních situací:

Informace pro řešení životních situací můžete žádat na úřadu obce. Důležité odkazy na jdete v sekci Odkazy.

Nejdůležitější zákony a předpisy

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se úřad obce při své činnosti řídí:

 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
 • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

Úplná znění zákonů najdete na adrese www.sbcr.cz.

Obecně závazné vyhlášky a usmesení zastupitelstva obce najdete v sekcích Vyhlášky obce a Centrum dokumentů.

Veřejné zakázky:

Informace o veřejných zakázkách najdete v sekci Veřejné zakázky.

Výroční zprávy a poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy a poskytnuté informace najdete v sekci Centrum dokumentů.

Seznam organizací obce:

Obecní úřad v Lomnici je zřizovatelem níže uvedených organizací:

Základní škola Lomnice
Ředitelka: Mgr. Eva Kubíčková
Telefon: 352 600 231
Adresa: Školní 234, 356 01 Lomnice
E-mail: info@lomnicezs.cz
Web: www.lomnicezs.cz

Mateřská škola Lomnice
Ředitelka: Naděžda Černíková
Telefon: 352 600 221
Adresa: Kraslická 36, 356 01 Lomnice
E-mail: skolka.lomnice@volny.cz
Web: www.obeclomnice.cz

Stránka aktualizována: 20.06.2018