Obecní úřad

Informace a kontakty


Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Oficiální název:

Obec Lomnice

IČ:

00259497

DIČ:

CZ00259497

Důvod a způsob založení:

Obec Lomnice byla založena podle ustanovení § 3 odst.4) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura:

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Miloše Matouška, kterému jsou podřízeni:

 • Jitka Půtová, vedoucí ekonom
 • Karel Lídl, vedoucí technického úseku

Zastupitelstvo a složení výborů a komisí:

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018.
Další informace jsou k dispozici v sekci Složení zastupitelstva obce a Jednací řády a činnosti.

Kontaktní spojení:

Přehled kontaktů je k dispozici v sekci Kontaktní údaje a Kontakty na pracovníky.

Platby na účet úřadu:

Platby může povinný subjekt poukázat na uvedené číslo účtu, nebo je uhradit v hotovosti. Číslo účtu vedeného u České spořitelny, a.s.: 862164359/0800, platby v hotovosti lze uskutečnit v úředních hodinách obce.

Rozpočet:

K dispozici ke stažení/prohlédnutí k sekci: Centrum dokumentů.

Žádosti o informace:

Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty:

 • odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) - 7 dnů
 • výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3 písm. a) - 7 dnů
 • informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3 písm. b) - 3 dny
 • poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3 písm. c) - 15 dnů
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3 písm. a) - 30 dnů
 • lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:

 • poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 • postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat:

 • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí uvádět důvod, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne:

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne:

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá:

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat:

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu:

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Pokud orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne:

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce).
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 60,- Kč
výtisk z tiskárny počítače (formát A4) 1,50 Kč
fotokopie existujícího dokumentu oboustranná (A4) 3 Kč

Příjem žádosti a další podání:

Jednotlivá podání je možné učinit:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

Řešení životních situací:

Informace pro řešení životních situací můžete žádat na úřadu obce. Důležité odkazy na jdete v sekci Užitečné odkazy.

Nejdůležitější zákony a předpisy

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se úřad obce při své činnosti řídí:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších poplatků
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Lomnice

Uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí na internetovém Portálu veřejné správy nebo na obecním úřadu obce. Obecně závazné vyhlášky a usmesení zastupitelstva obce najdete v sekcích Vyhlášky obce a Centrum dokumentů.

Veřejné zakázky:

Informace o veřejných zakázkách najdete v sekci Veřejné zakázky.

Výroční zprávy a poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy a poskytnuté informace najdete v sekci Centrum dokumentů.

Seznam organizací obce:

Obecní úřad v Lomnici je zřizovatelem níže uvedených organizací:

Základní škola Lomnice
Ředitelka: Mgr. Eva Kubíčková
Telefon: 352 600 231
Adresa: Školní 234, 356 01 Lomnice
E-mail: info@lomnicezs.cz
Web: www.lomnicezs.cz

Mateřská škola Lomnice
Ředitelka: Naděžda Černíková
Telefon: 352 600 221
Adresa: Kraslická 36, 356 01 Lomnice
E-mail: skolka.lomnice@volny.cz
Web: www.mslomnice.cz

Stránka aktualizována: 20.02.2022