Obec Lomnice

Služby


Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora Lomnice

Pondělí 13:00 - 16:00
Středa 13:00 - 16:00
Sobota 09:00 - 11:30

Nepodnikatelský odpad v množství obvyklém pro domácnost se bezúplatně přebírá od občanů s trvalým pobytem v obci Lomnice – může být požadován občanský průkaz.

Tříděný odpad mohou rovněž ukládat firmy, které mají s obcí Lomnice uzavřenou Smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství.

Upozornění

Z důvodu úspory místa v nádobách na tříděný odpad vhazované kartonové krabice je nutné rozložit a plastové lahve sešlapat.

Žádáme občany, aby netvořili hromady s odpadem u domů. ODPAD NEBUDE ODVÁŽEN.

K uložení odpadu slouží výhradně SBĚRNÝ DVŮR.


Seznam odebíraných druhů odpadu

NEBEZBEČNÝ ODPAD
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující azbest
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky (př. lednice, mrazáky apod.)
OSTATNÍ ODPAD
Plastové obaly
Směsné obaly
Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
Zemina a kamení
Stavební materiál na bázi sádry
Směsné stavební a demoliční odpady
Papír a lepenka
Sklo.
Baterie a akumulátory
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Plasty
Kovy
Odpad ze zahrad a parků (biologicky rozložitelný odpad)
Objemný odpad
Stránka aktualizována: 18.04.2022