Úvodní stránka » Služby » Sběrný dvůr

Provozní doba

Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 16:00
Sobota: 09:00 - 11:30

Nepodnikatelský odpad v množství obvyklém pro domácnost (viz tabulka) se bezúplatně přebírá od občanů s trvalým pobytem v obci Lomnice a Dolní Nivy, po předložení občanského průkazu.

Upozornění

Žádáme občany, aby z důvodu úspory místa v nádobách na tříděný odpad kartonové krabice rozkládali a plastové lahve sešlapávali.

Od 19. 9. 2011 již nebudou v obci Lomnici umísťovány 2x ročně kontejnery, odpady občané budou dopravovat do sběrného dvora.

Tráva a jiný zelený odpad bude odvážen pouze v zapůjčených kontejnerech v pondělí a pátek.

Žádáme občany, aby netvořili hromady s odpadem u domů. Odpad NEBUDE odvážen!!! K uložení odpadu slouží výhradně SBĚRNÝ DVŮR.

Kontejnery k zapůjčení zdarma (velké i malé) – po domluvě s p. Lídlem.

Seznam odebíraných druhů odpadu

NEBEZBEČNÝ ODPAD
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující azbest
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky (př. lednice, mrazáky apod.)
OSTATNÍ ODPAD
Plastové obaly
Směsné obaly
Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
Zemina a kamení
Stavební materiál na bázi sádry
Směsné stavební a demoliční odpady
Papír a lepenka
Sklo.
Baterie a akumulátory
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Plasty
Kovy
Odpad ze zahrad a parků (biologicky rozložitelný odpad)
Objemný odpad
Stránka aktualizována: 05.07.2020