Informace k měření hluku v mimopracovním prostředí v okolí těžební části společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

07.01.2019, 9:09
| Informace obecního úřadu
Článek poskytla Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Informace k měření hluku v mimopracovním prostředí v okolí těžební části společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
  Laboratoře Sokolovské uhelné měří hluk v mimopracovním prostředí dle technických norem (ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení, ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 2: Určování hladin akustického tlaku) a dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí z 10/2017.
 
Měření v rámci kontroly hluku způsobeného těžební činností je prováděno dle příslušných rozhodnutí, všechna měřící místa byla vybrána po konzultaci se zástupci Krajské hygienické stanice. Výsledky jsou pravidelně Krajské hygienické stanici předkládány.
 
Předepsaná měřící místa:
  • Nové Sedlo, v ulici Hornická kolonie čp. 326, v blízkosti důlní kolejové dopravy Těžebního úseku, lom Družba (zde se jedná se o plnění podmínek POPD „Lom Družba 2007 – 2012“ č.j. 1070/511/Ing.Ma/08 ze dne 7. 5. 2008, POPD „Lom Družba  - horizont 416 m n. m.“ č.j. SBS/24764/2011/OBÚ-08 ze dne 17. 8. 2011 a plnění podmínek Plánu likvidace „Vnitřní výsypka lomu Družba“ č.j. 24458/2016/OBÚ-08 ze dne 22. 12. 2016) – 4x ročně měříme noční hluk
  • Královské Poříčí, objekt rodinného domu Královské Poříčí, č. p. 203 (měření probíhá na základě písemného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech zn. BAR/Ing.Li/2509/14.2.2009 ze dne 7. 5. 2009 k Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) „Lom Jiří 2020“) - 2x ročně měříme denní a noční hluk.
  • Královské Poříčí, u bytového domu ul. Šachetní čp. 165 (místo původně používané jako výpočtový bod  V05 v rámci akustického posouzení pro POPD Lom Poříčí 2030, vypracovaného firmou Ekola Group s.r.o. v lednu 2017,  nově předepsáno v rámci plnění podmínek stanovených OBÚ pro území kraje Karlovarského v rozhodnutí o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí – „Lom Poříčí 2030“ v dobývacích prostorech Královské Poříčí, Nové Sedlo a  Alberov, č.j.15794/2018/OBÚ-08) - 2x ročně měříme denní a noční hluk.
  • Svatava, Pohraniční Stráže č. p. 433 (měření probíhá na základě písemného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech zn. BAR/Ing.Če/62/16 ze dne 9. 9. 2016, č.j. KHSKV 11420/2016/HOK/Daš a na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území kraje karlovarského č.j. SBS 31600/2017/OBÚ-08 ze dne 2.11.2017 k „POPD rozšíření těžby na doplňkové lokalitě Medard (pilíř Svatava)“ v dobývacím prostoru Svatava) - 2x ročně měříme denní a noční hluk.
  • Šenvert, objekt rodinného domu Učitelská 28 (měření probíhá na základě písemného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech zn. BAR/Ing.Li/2509/14.2.2009 ze dne 7. 5. 2009 k Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) „Lom Jiří 2020“) - 2x ročně měříme denní a noční hluk.
 
Ve všech výše uvedených případech se jedná se o měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (stavbou je míněna stavba pro bydlení, stavba občanské vybavenosti, nejedná se o stavbu pro individuální rekreaci). V tomto případě se mikrofon umisťuje přednostně 2m nejméně však 0,5m od fasády a 1,5m nad úrovní příslušného podlaží. Přednostně se měří před středem zavřeného okna nebo dveří. Při stálém monitorování hluku je přípustné použít jiné výšky mikrofonu.
Délka měření vychází z výše uvedené legislativy, a to pro denní dobu 6:00 - 22:00 hodin - hodnotí se 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, a pro noční dobu 22:00 - 6:00 hodin - hodnotí se nejhlučnější hodina.
Měření provádíme při teplotách od -10 °C do teploty +50 °C. Při měření je třeba se vyvarovat rychlým a velkým změnám teplot, které by mohly být zdrojem srážení vodních par v mikrofonu. Změny atmosférického tlaku se mohou pohybovat ± 10 %. Relativní vlhkost smí být max. 90 %. Nesmí se měřit při dešti a sněžení, a pokud je rychlost větru větší než 5m/s. Dále terén nesmí být pokryt sněhem nebo ledem, neměl by být ani namrzlý, ani nasáklý přílišným množstvím vody.
Všechny meteorologické údaje, jako jsou teplota, tlak, relativní vlhkost a rychlost větru jsou v průběhu celého měření zaznamenávány v hodinových intervalech. Rovněž je zaznamenávána charakteristika počasí během celého měření alespoň ve čtyřech třídách (jasno, polojasno, oblačno, zataženo).
Laboratoř měří v rámci chráněného venkovního prostoru stavby jednak celkový hluk v dané lokalitě a dále hluk, ze kterého jsou vyloučeny hodnoty, které nesouvisí s měřeným zdrojem hluku. To znamená, že v případě měření hluku ze šachty jsou z naměřených hodnot vyloučena všechna data, která nepocházejí ze šachty (hluk z blízké dopravy, štěkot psa, zpěv ptáků, sekačka na trávu apod.).
Pro potřeby porovnání hluku byl ve všech uvedených lokalitách zároveň měřen tzv. zbytkový hluk, který představuje hluk v dané lokalitě při odstavení veškerého provozu šachty, přičemž z měření jsou stejně jako v případě měření za provozu šachty, vyloučeny všechny další specifické hluky nepocházející ze šachty (hluk z blízké dopravy, štěkot psa, zpěv ptáků, sekačka na trávu apod.).
Limitní hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Pro denní hluk se v tomto případě jedná o limit 50 dB, pro noční 40 dB.
Měření hluku v Lomnici
V lokalitě Lomnice není žádné měřící místo zatím předepsáno.
 
Mimořádně, za účelem zjištění úrovně hluku z provozu těžby v lomu Jiří bylo laboratořemi Sokolovské uhelné provedeno na základě požadavku sekce BAR dne 16.11.2017 měření hluku na stanovišti Kraslická č.p.122. Místo bylo vybráno jako nejbližší obytná zástavba vzhledem ke zdroji hluku – lomu Jiří. Výsledkem denního měření prováděném na tomto místě byla hodnota 52,2 dB, výsledkem nočního měření hodnota 42,7 dB. Vzhledem k tomu, že těžební práce nemohly být za účelem zjištění zbytkového hluku v tomto termínu zastaveny, byl zbytkový hluk pro dané měření zjišťován na jiném měřícím místě, dostatečně vzdáleném od šachty tak, aby nebyl hluk ze šachty slyšitelný.
 
Pro určení hladiny zbytkového hluku na měřeném místě Kraslická č.p.122, bylo následně v dubnu 2018 využito celkového odstavení těžebních prací v lomu Jiří a dne 26.4.2018 od 14:00-15:00 bylo na tomto místě provedeno měření denního zbytkového hluku, kdy výsledný hluk po odečtení všech specifických hluků včetně hluku  ze silniční dopravy na komunikaci III/1812 činil 45,2 dB. Dále bylo dne 27.4.2018 od 5:00-6:00 provedeno měření nočního zbytkového hluku, kdy výsledný hluk po odečtení všech specifických hluků včetně hluku  ze silniční dopravy na komunikaci III/1812 činil 44,4 dB. Měření prováděla subdodavatelská laboratoř Zdravotního ústavu (laboratoře Sokolovské uhelné prováděly ve stejných termínech měření zbytkového hluku v lokalitě Šenvert).
 
 
Na základě stížnosti občanů na zvýšený noční hluk ze šachty provedl Zdravotní ústav ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí své kontrolní měření nočního hluku ve dnech 18.10. a 19.10. 2018, a to jednak na Šenvertu v ulici Učitelská a dále pak v Lomnici ve svahu nad hlavní silnicí v ulici Novolomnická. Na toto kontrolní měření byla Sokolovská uhelná následně 22.10.2018 upozorněna Krajskou hygienickou stanicí, a to formou oficiální  Informace o zahájení kontroly podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – KHSKV, 12246/2018/HOK/Daš. V rámci legislativního postupu kontroly by měly být data naměřená Zdravotním ústavem zpracována do zprávy Krajské hygienické stanice. Ta by měla být předložena kontrolovanému subjektu (Sokolovské uhelné) a na základě výsledků by mělo být vyvoláno společné jednání KHS a Sokolovské uhelné.
 
 
Zapsala Dyková, 10.12.2018
Vedoucí sekce Centrální laboratoře
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Speciální laboratoř
PM10
Rozmístění AIM SUAS pro rok 2019
 
Umístění Termín
SMOLNICE 1. 1. – 22. 1. 7. 5. – 28. 5. 10. 12. – 31. 12.
TATROVICE 22. 1. – 12. 2. 29. 10. – 19. 11.
H. Rozmyšl 12. 2. – 5. 3. 19. 11. – 10. 12.
Vodárna 5. 3. – 26. 3. 8. 10. – 29. 10.
Pískovec 26. 3. – 16. 4. 24. 9. – 8. 10.
Královské Poříčí 16. 4. – 23. 4. 17. 9. – 24. 9.
Nové Sedlo 23. 4. – 30. 4. 10. 9. – 17. 9.
Vintířov 30. 4. – 7. 5. 3. 9. – 10. 9.
Lomnice 28. 5. – 3. 9.

 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.