Obecní úřad

Informace obecního úřadu


INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022

1.1.2022 byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecného systému odpadového hospodářství. (web. stránky obce Lomnice – Obecní úřad).
 
Sběr směsného komunálního odpadu
Sběr směsného (zbytkového) komunálního odpadu je zajišťován sběrem do typizovaných sběrných nádob (popelnice, kontejnery), určených pro ukládání směsného komunálního odpadu, dále sběrem do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, nebo prostřednictvím sběrného dvoru, kde je možno odložit komunální odpad do označených sběrných nádob – kontejnerů.
 
Sběr tříděných složek komunálního odpadu (plast, papír, sklo, kompozitní obaly, kovy).
Tříděný odpad na území Lomnice je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, nebo prostřednictvím sběrného dvoru, kde je možno odložit tříděný komunální odpad do označených sběrných nádob.
 
Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy a pokyny.
Rozmístění stanovišť (sběrná hnízda) a druhů nádob:

LOMNICE – TÝN, POŽÁRNÍ ZBROJNICE:
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 3 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 2 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 2 ks
 • KOMPOZITNÍ OBALY (oranžové víko 600 L) 1 ks
 • KOVY (černá nádoba 1100 L) 1
 LOMNICE – TÝN, KRASLICKÁ UL. (u č.p. 1):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 3 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 2 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 LOMNICE – TÝN, SUKOVA UL. (u č.p. 120):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 2 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 1 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 LOMNICE – DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY, ŠKOLNÍ UL. (u č. p. 50):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 1 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 1 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 • KOMPOZITNÍ OBALY (oranžové víko 600 L) 1 ks
 LOMNICE – NOVOLOMNICKÁ UL. (u č. p. 197 bývalá pošta):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 2 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 2 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 LOMNICE – HORNICKÁ KOLONIE
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 2 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 1 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 • KOMPOZITNÍ OBALY (oranžové víko 600 L) 1 ks
Na množství vytříděného odpadu od obyvatel má pozitivní vliv také vzdálenost ke kontejnerům.
V Lomnici slouží jedno průměrné hnízdo 220 občanům.
V roce 2022 občané obce Lomnice vyprodukovali 544,028 t odpadu (Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok 2022):
Sběrný dvůr a Obec Lomnice
Katalogové číslo Kat. název odpadu množství odpadu v tunách za rok 2021
080317 N Odpadní tiskařský toner 0,044
130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,762
150105 O Kompozitní obaly 0,27935
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,408
160103 O Pneumatiky 1,477
160107 N Olejové filtry 0,027
160114 N Nemrznoucí kapalina obsahující zbytky NL 0,006
160507 N Vyřazené anorganické chemikálie 0,011
160508 N Vyřazené organické chemikálie 0,004
170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet 0,005
170603 N Jiné izolační materiály s NL 0,815
170605 N Stavební materiály obsahující azbest 0,5
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady 112,1
200101 O Papír a lepenka 33,45992
200102 O Sklo 17,84994
200110 O Oděvy 4,01
200113 N Rozpouštědla 0,04
200114 N Kyseliny 0,034
200119 N Pesticidy 0,01
200125 O Jedlý olej 0,05
200126 N Olej a tuk neuvedený pod č. 200125 0,047
200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 0,559
200139 O Plasty 26,04839
200140 O Kovy 3,39606
200301 O Směsný komunální odpad 229,32528
200307 O Objemný odpad 112,76
CELKEM 544,02794
 
Oproti roku 2021 bylo sníženo množství odpadu o 59,299 t. V roce 2021 bylo vyprodukováno 603,327 t odpadu.
Občané obce Lomnice v roce 2022 vytřídili 75,144 tun plastu, papíru, skla, kovů.
Dále jste na sběrném dvoře ukládali do zpětného odběru výrobky s ukončenou životností (lednice, pračky, televizory, baterie, bojlery, zářivky, malé elektro, elektrohračky, atd).
Touto činností jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a díky tomuto byly sníženy náklady obce na odpady o 285.431,17 Kč (z toho tříděný odpad je ve výši 269.046,56 Kč včetně odměny od EKO-KOM a zpětný odběr výrobků s ukončenou živostností 16.384,61 Kč).
 
Náklady na vývoz a likvidaci komunálního odpadu a likvidaci zbylého veškerého odpadu byly v roce 2022 ve výši 1.306.793,- Kč. V roce 2021 byly tyto náklady 1.286.797,- Kč.   
Celkové náklady na odpadové hospodářství (včetně nákladů na vývoz a likvidaci veškerého odpadu) v roce 2022 činily: 2.133.209,- Kč. V roce 2021 činily tyto celkové náklady na odpadové hospodářství 1.803.388,-Kč.  
Obecně můžeme říci, i když jsme v roce 2022 vyprodukovali o necelých 60 t odpadu méně, náklady na odpadové hospodářství vzrostli přibližně o 330 tis. Kč.
 
Příjmy obce – poplatky za směsný komunální odpad, za tříděný odpad, z prodeje druhotných surovin, odměna EKO-KOM a ostatní, byly ve výši 1.080.205,17 Kč.
 
Stěžejní komoditou je 200301 Směsný komunální odpad, kdy v roce 2022 byl pokles tohoto odpadu o 26,608 t oproti roku 2021 (rok 2020 - 243,061 t, rok 2021 - 255,933 t, rok 2022 - 229,325 t).
Pokud se nám nepodaří opět snížit množství veškerého odpadu, budou obci navýšeny ceny za uložení odpadu na skládku. V roce 2023 nebyl občanům navýšen poplatek za vývoz směsného komunálního odpadu. I když byla snížena produkce této komodity, bohužel náklady na odvoz a likvidaci zatížily rozpočet obce více, než v roce 2021.
Žádáme Vás všechny, nebuďte k likvidaci odpadu liknaví, třiďte odpad. Je nezbytné, aby množství nejen směsného komunálního odpadu  ale i ostatního opět kleslo a naopak, aby byl nárust tříděného odpadu.
Cílem odpadového hospodářství nejen u nás v Lomnici, ale v celé České republice je snižovat odpad likvidovaný na skládkách či spalovnách a navýšit množství tříděného odpadu.
 
Pro obec Lomnici v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje služby svozu a likvidace odpadu:
 1. Komunální odpad – Chodovské technicko - ekologické služby, s.r.o. (CHOTES)
 2. Tříděný odpad - EKO-KOM (prostřednictvím CHOTESu s.r.o.) papír, plast, sklo, karton, kovy
 3. Sběr oděvů, obuvi, hraček, textilu – smlouva o umístění a provozování kontejnerů - DIMATEX CS, spol.s r.o.
 4. Nebezpečný odpad – SUAS Recyklační, s.r.o. dříve SUAS Skládková, s.r.o.
 5. Sklo – ATM s.r.o.
 6. Kovy – DRUSO spol. s r.o.
 7. Papír a lepenka, polyester – IGRO s.r.o.
 8. Pneumatiky – MONTSTAV s.r.o.
zpětný odběr:
 1. Elektrozařízení – smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s. (bílé spotřebiče – lednice, pračky, ...)
 2. Elektrozařízení – smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL a.s. (televizory, PC, ...)
 3. Elektrozařízení – EKOLAMP (zářivky, žárovky, ...)
 4. Elektrozařízení – EKOBAT (baterie, monočlánky)
 
Od 1.1.2022 byla také vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovitosti, ve které nemá žádná fyzická osoba bydliště.
Sazba poplatku činí 0,40 Kč za litr a splatnost poplatku za kalendářní rok je do 30. června kalendářního roku, za který poplatek platí. (web. stránky obce Lomnice – Obecní úřad).
 
zpracovala Jana Glosová
17.3.2023