Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Místní poplatky a ceny pro rok 2023

Místní poplatky a ceny pro rok 2023 (schváleno Usnesením 58/2/2022, ze dne 19.12.2022)
 
I.Ceny za nájem a propůjčení hrobového místa
Výše nájemného za propůjčení hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci
  1. kolumbárium                                                                                                          200,-Kč/ 5 let
  2. urnový hrob                                                                                                            100,-Kč/ 5 let
  3. hrob s rakví                                                                                                            100,-Kč/ 5 let
  4. dvojhrob a hrobka                                                                                                  200,-Kč/ 5 let
II. Ceny za pronájem nebytových prostor a pronájem pozemků
  1. Výše nájemného za nebytové prostory v domě s malometrážními byty, v požární zbrojnici a v obecních skladovacích halách se stanoví dohodou.
  2. Výše náhrady za dočasné užívání pozemků ve vlastnictví Obce Lomnice
a) pro účely podnikání, včetně zemědělské výroby                                                    smluvní cena
b) pro jiné účely, než je uvedeno v bodě a) (zahrady)                                                    1,-Kč/1 m²
 
III. Ceny za tříděné složky komunálního odpadu fyzických osob podnikajících nebo právnických osob 
zapojených do obecního systému na základě smlouvy s obcí.
množství tříděného odpadu - papír, plast, sklo a kov
  1. do 30 l odpadu týdně                                               1 370 Kč za rok
  2. do 100 l odpadu týdně                                              4 500 Kč za rok
  3. nad 100 l odpadu týdně                                            6 000 Kč za rok
IV. Ceny za hlášení místního rozhlasu 
Po dobu udržitelnosti projektu jsou veškerá hlášení bez poplatku.
V. Ceny za pořizování fotokopií
 
1. formát A4 ČB 1 strana                                                                                                                2,- Kč
2. formát A4 ČB 2 strany                                                                                                                3,- Kč
3. formát A4 barva                                                                                                                       18,- Kč
4. formát A3 ČB 1 strana                                                                                                                4,- Kč
5. formát A3 ČB 2 strany                                                                                                                6,- Kč
  
VI. Cena za prodej pozemků platná od 20. 3. 2023
schváleno Usnesením 107/5/2023/ze dne 20.3.2023
 
Výše ceny za prodej pozemků ve vlastnictví Obce Lomnice s platností od 20.3.2023
Výše ceny za prodej pozemků                                                545,-Kč/1 m² + příslušná sazba DPH