Obecní úřad

Informace obecního úřadu


ODPADY - podrobné informace ke komunálnímu odpadu

Informace o změnách způsobu úhrady za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za kapacitu na území obce Lomnice.
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně systému úhrad za svoz komunálního odpadu (veškeré změny jsou dány zákonem a upraveny nově vydanými obecně závaznými vyhláškami.
 
Do konce roku 2021 jsou platné Smlouvy o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu.
 
Nově od 1. 1. 2022 bude zpoplatnění komunálního odpadu řešeno zavedením místního poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci. Změny v nakládání s odpady a úhrady místního poplatku za odpad jsou vymezeny v nově vydaných obecně závazných vyhláškách č. 1/2021 a 2/2021, které naleznete nejenom v tomto zpravodaji, ale také na webu obce.
 
Systém vývozu se nezmění, u domů zůstanou zachovány nádoby i frekvence jejich vývozu tak, jak je nyní smluveno.
 
Odpadová společnost, která v naší obci vyváží odpad, se jmenuje Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. se zkratkou CHOTES. Odpady se vyvážejí ve čtvrtek a nádoba na odpad musí být připravena do 5 metrů od komunikace.
 
Každý majitel = vlastník nemovitosti určené k bydlení se stává plátcem a je povinen do 15. 1. 2022 splnit ohlašovací povinnost, to znamená vyplnit formulář: Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, (který je přílohou) a odevzdat jej do tohoto termínu na Obecní úřad v Lomnici. Formulář je také ke stažení na webových stránkách obce nebo připraven k vyzvednutí na OÚ. V dokumentu jsou uvedeny informace o vlastníkovi s údaji o nemovitosti a v druhé části osoby, které žijí v dané nemovitosti (nemusí mít trvalý pobyt). Následně plátce uvede současné údaje o velikosti – druhu nádoby a dosavadní četnost vývozu odpadu.
Je nutné přepočítat kapacitu nádoby a četnost vývozu, kdy musí být vždy splněna podmínka, že na jednu osobu žijící v nemovitosti připadá minimálně 60 l dopadu na měsíc. Toto přepočítá pracovnice úřadu paní Glosová a v případě potřeby s vámi projedná případné změny tak, aby nebyla porušena obecně závazná vyhláška.
 
Výši poplatku bude neprodleně po odevzdání formuláře sdělena vlastníkovi nemovitosti nebo předsedovi SVJ, který má povinnost poplatek uhradit nejpozději do 30. 6. 2022.
 
Úhradu bude možné provést v hotovosti na podatelně obecního úřadu nebo bankovním převodem. Veškeré informace k platbě Vám rádi sdělí pracovnice úřadu.
 
Vzhledem k tomu, že likvidace odpadu má velký dopad na životní prostředí, jsou ceny za uložení odpadu na skládku regulovány zákonem o odpadech a tyto ceny jsou každým rokem navyšovány. Nejenom národním, ale i evropským cílem je každým rokem snížit množství vyprodukovaného komunálního odpadu a navýšit množství tříděného (sklo, papír, plast, kovy). Je nezbytné a apelujeme na Vás, prosím, TŘIĎTE ODPAD CO NEJVÍCE. Pokud k tomuto problému budeme liknaví, může se stát, že dnes stanové poplatky za odpad budou nedostatečné a my budeme nuceni poplatek s rokem 2023 navyšovat. Záleží jen na nás, zda se nám podaří snížit množství odpadu vhazovaného do popelnic na komunální odpad.
 
Veškeré informace Vám také podá paní Jana Glosová tel. 352 627 942, e-mail glosova@obeclomnice.cz