Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Projekt "Protipovodňová opatření obce Lomnice"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Lomnice

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002137

Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví
a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Obsahem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. 

Výsledky projektu: Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu. Zvýšení informovanosti obyvatel
a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik.