Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Jak postupovat, když zaměstnavatel neplatí

V současné době se nezřídka vyskytují situace, kdy zaměstnavatel svému zaměstnanci nevyplácí mzdu včas, v plné výši, popřípadě neplatí vůbec. Jak v takovém případě postupovat?
Jestliže jste v pracovním poměru, náleží vám za odvedenou práci mzda nebo plat, bez ohledu na to, jak si ekonomicky a finančně zrovna vede váš zaměstnavatel. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Dojde-li k tomu, že mzda není řádně a včas vyplacena, pak na vás nemůže nikdo spravedlivě žádat, abyste pro něj vykonávali práci, za niž vám neplatí. Zákoník práce umožňuje v takovém případě rozvázat pracovní poměr, a to i jeho okamžitým zrušením.
Kdy můžete zrušit pracovní poměr s okamžitou platností
Svůj pracovní poměr můžete okamžitě zrušit, jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu anebo jakoukoli jejich část ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (výplatním termínu). Takto okamžitě můžete pracovní poměr zrušit pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděli. Jestliže zaměstnavatel nevyplácí řádně mzdu po delší dobu, běží od každého prodlení s výplatou vždy nová dvouměsíční lhůta. Zaměstnanec nepotřebuje k ukončení pracovního poměru formou jeho okamžitého zrušení souhlas zaměstnavatele. Při okamžitém zrušení pracovního poměru máte nárok na odstupné.
V insolvenci vyplatí mzdu místo zaměstnavatele úřad práce
Jiná je situaci, když se váš zaměstnavatel dostal do tzv. insolvence. Ochrana zaměstnanců je v tomto případě zakotvena v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti a její podstatou je přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.  Rozhodným obdobím je zpravidla kalendářní měsíc, ve kterém byl podán k soudu buď zaměstnancem, nebo kterýmkoliv jiným věřitelem zaměstnavatele (což bývá častější) insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a  3  kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit u  kteréhokoliv úřadu práce na předtištěném formuláři nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek byl podán insolvenční návrh.
Zaměstnanec je povinen prokázat délku zaměstnání i výši platu
Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, a to bez ohledu, žádá-li o výplatu úřad práce nebo podává-li žalobu proti svému zaměstnavateli k soudu. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které měsíce uplatní mzdové nároky (vhodné je určit měsíc, za nějž došlo nebo mělo dojít k výplatě odstupného). Pokud by bylo zjištěno, že zaměstnanec předložil nesprávné údaje o  výši své mzdy, bude po něm požadováno vrácení vyplacené částky, a to včetně úroků z prodlení.
 
                                                                                              Božena Haindlová, DiS.
                                                                                              KSK centrum o.p.s., Karlovy Vary